StepStone VC Group Secondaries Fund V – Gresham SSF V Feeder Fund

¹Source: StepStone Group